2018-03-14 07:58Bloggposter

Gotlands Museum som aktör för regional utveckling – vårt äskande till regionstyrelsen inför 2019

Redan i början på året har institutioner och verksamheter som får medel inom ramen för den s.k. kultursamverkansmodellen skickat in äskanden med förslag på satsningar inför 2019. Nytt för i år är att det är regionstyrelsen som kommer att fatta beslut när den tidigare beslutsfattaren Kultur- och fritidsnämnden är nedlagd. Som grund för Gotlands Museums äskande ligger vår strävan att fortsatt vara en stark aktör för regional utveckling.

Vi äskar därför medel för att kunna investera i den nya vikingautställningen, medel för att investera i digital tillgänglighet av besöksmål för internationella besökare och medel för att investera i pedagogisk utveckling inom konstområdet. I dessa äskanden ingår en stor egeninsats från museet, främst personellt.

 

Vår övertygelse är att satsningarna kommer att stärka Gotland som besöksmål för kryssnings- och andra internationella samt nationella turister, fastboende och gotländska barn och ungdomar och därmed bidra positivt till den regionala utvecklingen.

 

Gotlands Museum har ett regionalt uppdrag att tillgängliggöra det gotländska natur- och kulturarvet liksom konsten, att vara en möjliggörare för andra aktörer, att säkerställa att vår verksamhet håller hög kvalitet samt att bidra med konstnärlig utveckling och förnyelse. För att utföra detta uppdrag erhåller vi årligen ca 17 mnkr från stat och region. Men Gotlands Museum är betydligt mer än ett traditionellt museum och kulturinstitution som samlar föremål, gör utställningar och ägnar sig åt forskning.

 

Mer än hälften av våra intäkter är egenintäkter. Totalt omsätter vi ca 37 mnkr varav ca 20 mnkr är egenintäkter från entréavgifter, uppdragsverksamhet, försäljning i museibutiken av gotländsk design och böcker samt externa medel till forskning och kunskapsuppbyggnad. Det innebär att vi bidrar med ytterligare ca 25 arbetstillfällen genom att utveckla vår affärsdrivande verksamhet. Det betyder att vi kan använda överskottet från dessa verksamheter för att finansiera och ge mycket mer av utställningar, lärandeprogram till skolor och stöd till mindre museer och föreningar inom kulturområdet än som är möjligt endast med bidraget från stat och region.

 

Gotlands Museum är, och vill fortsätta att vara, en stark aktör för regional utveckling. Det vill vi vara genom att fortsätta satsa på och bidra inom besöksnäringen och kryssningsturismen. Det vill vi vara genom att arbeta aktivt för en fortsatt internationalisering, där utveckling av utbud och service gentemot den ökande internationella turismen står i fokus. Och det vill vi vara genom att ta ytterligare ansvar som en resurs för lärande och skolorna på Gotland.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet grundades 1875 av Föreningen Gotlands fornvänner med initiativtagaren Pehr Arvid Säve i spetsen. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal och omfattade endast det som nu utgör Bildstenshallen i Fornsalen. I dag består Gotlands Museum av Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Museet har också ett publikt arkiv och bibliotek, Svahnströmska rummet, föremålssamlingar i Magasin Visborg samt en kulturmiljöavdelning för arkeologi och byggnadsvård. Fornsalens förlag ger ut litteratur inom museets olika ämnesområden, alltid med en koppling till Gotland. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål.